Beleidsplan bij Jottum! Kinderdagverblijf 

In ons beleidsplan worden veel uiteenlopende onderwerpen omschreven. Allereerst de bedrijfsstructuur, welke groepen zijn er bij Jottum! en hoe zijn de leeftijden binnen de groepen. Er wordt uitgelegd wat onze uitgangspunten ten opzichte van kinderen zijn, wat wij kinderen willen meegeven.

Daarnaast is het een “handboek” voor de pedagogisch medewerkers omdat het uitleg geeft over bijvoorbeeld; het opwarmen van flesjes voor baby’s, het bewaren van borstvoeding, zindelijkheidstraining, veiligheid in en om het pand, inbakeren van baby’s,  kinderen die bijten, het wennen bij een kinderdagverblijf en nog veel meer.

Het beleid is altijd “in beweging”, past het nog bij ons, klopt het nog, willen we het anders? Jaarlijks zijn er meerdere beleidsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen bespreken wij (onderdelen uit) het beleid. Wanneer het nodig is passen wij het beleid aan.

Jottum! Kinderdagverblijf en de Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang is een organisatie waar op een hartverwarmende manier aandacht, begeleiding en verzorging wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en van 4 jaar tot 12 jaar.

Jottum! biedt een professionele, veilige en neutrale omgeving waarin ieder kind en iedere medewerker zichzelf mag en kan zijn.

Het Kind staat voorop, daarnaast de Medewerker.

In de Jottum! organisatie wordt gewerkt volgens het gedachtegoed van Ricardo Semler. Een Braziliaanse ondernemer die vrijheid (in de meest uitgebreide vorm van denken) een belangrijke levenswaarde vindt. Jottum! is een zelfsturende organisatie. Dit houdt in dat alle medewerkers zelf roosteren, zelf bepalen welke dagen zij willen werken. Er vinden geen functioneringsgesprekken plaats. Wij geven elkaar feedback op het moment dat het zich aandient.

Bij Jottum! controleren wij elkaar niet op basis van opgelegde regels maar respecteren wij ieders vrijheid. Het doel van allen is, er Zijn voor het Kind en voor je Medemens.

Volwassen omgaan met elkaar betekent in onze organisatie, dat iedereen haar/zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, voor zowel de organisatie, als voor de kinderen, als voor de ouders/verzorger, als voor elkaar en voor je Medemens.

 De volgende uitgangspunten gelden als basis voor het pedagogisch beleid

 

De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon. En de opvoeding is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden.

Ieder kind heeft recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Gevoelens dienen serieus genomen te worden, hoewel het noodzakelijk is bepaald gedrag te verbieden. Ieder kind heeft recht op respect en moet ruimte krijgen om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. In het kinderdagverblijf mag geen verbaal of fysiek geweld worden gebruikt.

Ieder kind heeft basisbehoeften. Basisbehoeften zijn o.a. voeding, slaap, aandacht en genegenheid. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk aan deze behoeften te voldoen.

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind moet bekend zijn met de plaats en de manier van opvang.

Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg waarbij tevens rekening gehouden moet worden met het belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu.

Baby’s

Baby’s zijn afhankelijk van de zorg van volwassenen. Daarom zijn de pedagogisch medewerkers er om het kind veel ruimte te geven voor autonomie en om de initiatieven van het kind te volgen. Bijvoorbeeld, de baby niet zomaar oppakken van de grond maar eerst oogcontact maken, praten en vertellen wat je gaat doen. Hierdoor krijgt de baby op zijn niveau controle over de situatie, dit is een basis voor verdere positieve ervaringen. Zo kan er een wederkerige communicatie tussen baby en pedagogisch medewerker ontstaan en een balans tussen autonomie en afhankelijkheid die past bij baby’s.

 

Dreumesen

Dreumesen willen veel zelf doen en zijn tegelijkertijd nog sterk emotioneel afhankelijk van de pedagogisch medewerkers. Ze worden soms heen en weer geslingerd tussen afstoten en nabijheid claimen. Pedagogisch medewerkers kunnen dit emotionele conflict oplossen door bijvoorbeeld de dreumesen vrij te laten spelen en zelf beschikbaar te blijven via oogcontact. Door even naar de pedagogisch medewerkers te kijken kan de dreumes zijn of haar behoefte aan afhankelijkheid bevredigen en verder spelen en ontdekken.

 

Peuters

Peuters kunnen enige tijd zelfstandig spelen. Als ze de pedagogisch medewerker nodig hebben, zoeken ze vaak zelf contact. Maar peuters ontdekken een nieuwe vorm van afhankelijkheid: van andere kinderen. Ze ontdekken dat andere kinderen niet met je willen spelen als je geen rekening met hen houdt; dat je moet proberen anderen ter wille te zijn, dat soms de wet van de sterkste geldt. Peuters zijn meer autonoom in relatie tot de pedagogisch medewerkers, maar als ze willen samenspelen zijn ze afhankelijker van de regels van het kinderspel. Soms hebben ze hulp nodig van de pedagogisch medewerker bij het leren samenspelen met andere kinderen.

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet van het leven,
het màg,
maar doe het vandaag
want vandaag is de dag!  

Toon Hermans

Beleef het bij Jottum!

Jottum! Kinderdagverblijf
Mondriaanstraat 18-21
6717 SC Ede

De Jottum! Club voor Buiten Schoolse Opvang
Mondriaanstraat 18
6717 SB Ede

Postadres
Mondriaanstraat 21
6717 SC Ede

E-mail: info@jottumkinderdagverblijf.nl

 

Bel voor een afspraak!

0318 - 618 729

Volg je ons al?

Deelnemen aan de Jottum! Oudercommissie?
Lees er hier meer over...

De GGD inspectie rapporten zijn hier in te zien